Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,78 MW w miejscowości Woźniki

Cel projektu: Zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Beneficjent: ELBUD BEŁCHATÓW Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Rusieckiej

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ELBUD Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Rusieckiej informuje, że realizuje projekt pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,78 MW w miejscowości Woźniki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Całkowita wartość projektu – 3 733 290,99 zł, w tym dofinansowanie – 1 964 797,86 zł. Projekt będzie realizowany w okresie do dnia 31 października 2018r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie mocy produkcyjnej Spółki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii elektrycznej pochodzącej z promienia słonecznego. Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie energii elektrycznej, która zasili krajową sieć elektroenergetyczną, przyczyni się do uzyskiwania określonej, stabilnej ilości tzw. „zielonej” energii, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery w skali regionu i kraju. Ponadto realizacja projektu pozwoli na zwiększenie udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii w całości produkowanej energii w skali kraju, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także na umocnienie pozycji Spółki na rynku.

Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmuje wykonanie systemu konstrukcji wsporczej dla 3000 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy znamionowej 0,78 MW, wykonanie linii i złącz kablowych z 25 szt. inwerterów, stacji transformatorowej oraz przyłącza do krajowej sieci energetycznej.

 

Teren inwestycyjny przez rozpoczęciem prac

Plan instalacji
Euro logos