Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

byłych pracowników i współpracowników Elbud Bełchatów Sp. z o.o.

oraz

Klientów Elbud Bełchatów Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zarząd Elbud Bełchatów Sp. z o.o. informuje wszystkich byłych pracowników i współpracowników Elbud Bełchatów Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, jak również wszystkich Klientów Elbud Bełchatów Sp. z o.o., o tym, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Elbud Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Rusieckiej
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy byłych pracowników i współpracowników Elbud Bełchatów Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją wzajemnych praw
  i obowiązków wynikających z zawartych z Elbud Bełchatów Sp. z o.o. umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy Klientów Elbud Bełchatów Sp. z o.o.),
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię przechowywania akt osobowych pracowników (dotyczy byłych pracowników i współpracowników Elbud Bełchatów Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i zawartych z Elbud Bełchatów Sp. z o.o. umów regulujących kwestię wzajemnych praw
  i obowiązków (dotyczy Klientów Elbud Bełchatów Sp. z o.o.),
 • Posiadają Państwo prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
  e) przenoszenia swoich danych osobowych,
  f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
  g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy).
 • Wszelkie Oświadczenia dotyczące spraw określonych w pkt 4) osoby zainteresowane zobowiązane są składać w formie pisemnej w siedzibie Administratora danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Euro logos